_اجرای گریتینگ و کانال و گریل آبروهای مناطق شهرداری مختلف شهر تهران .خیابان شریعتی و....
_اجرای کانال ها و گریل های رمپ پارکینگ طبقاتی شهرک غرب توسط شرکت توسعه شهرک قدس

 _اجرای کانال و گریل های رمپ پارکینگ طبقاتی صدر واقع در خیابان شریعتی تقاطع پل صدر

_اجرای کانال و گریل های رمپ پارکینگ مجتمع های مختلف ساختمانی در مناطق شهرداری تهران 1و2و3
_اجرای کانال و گریل های شرکت صنعتی پهنه پولاد گرگان
و ده ها پروژه بزرگ دیگر

گریتینگ و کانال و گریل عرض 10 سانتیمتر و عمق 5 سانتیمتر جنس UPVC
سطح مقطع کم و تحمل بار بالا
گریتینگ و کانال و گریل عرض 13 سانتیمتر و عمق 7.5 سانتیمتر جنس UPVC
قابلیت استفاده در تمامی مکان ها از جمله رمپ پارکینگ ها

گریتینگ و کانال و گریل عرض 13 سانتیمتر و عمق 7.5 سانتیمتر جنس فلزی
سطح مقطع کم و تحمل بار بالاگریتینگ و کانال و گریل عرض 20 سانتیمتر و عمق 12.5 سانتیمتر جنس UPVC
قابل استفاده در پروژه های صنعتی دارای تحمل بار بسیار بالا
تمامی محصولات دارای کانال به اندازه ی گریل می باشد در ابعاد:
عرض 10 و عمق 5 سانتیمتر
عرض 13و عمق 7.5سانتیمتر
عرض 20و عمق 12.5سانتیمتر
دارای خروجی زیرین - خروجی از وسط کانال و خروجی از انتهای کانال

گریل رویه فلزی قابل استفاده در پروژه های فوق سنگین (تحمل بار فوق العاده بالا)
در ابعاد قابل سفارش