مناسب برای رمپ پارکینگ و دریچه کانالهای آبرو و دریچه بازدید با قابلیت مقاومت بر اساس هر محور 12 تن