کفشورهای ساختمانی تمام استیل خطی کد130
 دارای مکانیزم خروجی در ابعاد  :

خطی باطول 50cm  و عرض 10cm

خطی با طول  30cm و عرض 10cm

خطی با طول  20cm و عرض 10cm